لیوان یکبار مصرف شفاف
لیوان یکبار مصرف شفاف
لیوان یکبار مصرف شفاف

باتوجه به محدودیت در درگاه‌های اینترنی و عدم ثبت قیمت زیر 1000 تومان مبلغ کلی خرید کالا به سهم های 6.000 هزار تومان تقسیم شده است.

تأمین شده
33,278 عدد
میزان نیاز
250,000 عدد
همراه می‌شوم