کاسه آب دوغ خیار
کاسه آب دوغ خیار
کاسه آب دوغ خیار

باتوجه به محدودیت در درگاه‌های اینترنی و عدم ثبت قیمت زیر 1000 تومان مبلغ کلی خرید کالا به سهم های 10.000 هزار تومان تقسیم شده است.

تأمین شده
1,004 عدد
میزان نیاز
250,000 عدد
همراه می‌شوم