پیکسل، پرچم، سربند
پیکسل، پرچم، سربند
پیکسل، پرچم، سربند

باتوجه به محدودیت در درگاه‌های اینترنی و عدم ثبت قیمت زیر 1000 تومان مبلغ کلی خرید کالا به سهم های 10.000 هزار تومان تقسیم شده است.

تأمین شده
79 سهم
میزان نیاز
300,000 سهم
همراه می‌شوم