سفره صاحب عزا
سفره صاحب عزا
اطعام محرم و صفر در مسجد مقدس جمکران

سفره صاحب عزا

اطعام محرم و صفر در مسجد مقدس جمکران

شما خیرین محترم می توانید به منظور مشارکت در بهرمندی زائران این مکان مقدس از اطعام تبرکی ماه محرم و صفر در این امر خیر سهیم باشید.

تأمین شده
5,957 پرس
میزان نیاز
313,000 پرس
همراه می‌شوم