تانکر آب
تانکر آب
منبع آب
تأمین شده
2,967 سهم
میزان نیاز
10,000 سهم
همراه می‌شوم