دستگاه نانوایی
دستگاه نانوایی
نانوایی برای موکب

با مشارکت و همراهی شما خیرین گرامی با تامین فر نانوایی و ملحقات آن نان مورد نیاز موکب جهت پذیرایی از زائران تامین و در اختیار این عزیران به صورت تازه و داغ قرار خواهد گرفت

تأمین شده
336 سهم
میزان نیاز
10,000 سهم
همراه می‌شوم