کولر سلولزی
کولر سلولزی
مشارکت در خرید کولر

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای خرید هشت دستگاه کولر سلولزی 

تأمین شده
22 سهم
میزان نیاز
6,000 سهم
همراه می‌شوم