کولر 30 هزار سلولزی
کولر 30 هزار سلولزی
مشارکت در خرید کولر

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای خرید شش دستگاه کولر 30 هزار نمیه صنعتی بالا زن 

تأمین شده
21 سهم
میزان نیاز
8,000 سهم
همراه می‌شوم