مشارکت در خرید سیستم صوت موکب
مشارکت در خرید سیستم صوت موکب
مشارکت در خرید

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای تجهیز کامل موکب به سیستم صوت 

تأمین شده
6 سهم
میزان نیاز
10,000 سهم
همراه می‌شوم