مشارکت در خرید کانکس برای موکب
مشارکت در خرید کانکس برای موکب
مشارکت در خرید

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای خرید چهار دستگاه کانکس 

تأمین شده
9 سهم
میزان نیاز
3,200 سهم
همراه می‌شوم