مشارکت در خرید اجاق گاز پلوپزی صنعتی چهارشعله
مشارکت در خرید اجاق گاز پلوپزی صنعتی چهارشعله
مشارکت در خرید

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای خرید 20 عدد اجاق پلوپز صنعتی 

تأمین شده
44 سهم
میزان نیاز
11,000 سهم
همراه می‌شوم