مشارکت در خرید دستگاه بستنی ساز
مشارکت در خرید دستگاه بستنی ساز
مشارکت در خرید
تأمین شده
17 سهم
میزان نیاز
13,000 سهم
همراه می‌شوم