مشارکت در خرید ظروف آشپزخانه
مشارکت در خرید ظروف آشپزخانه
مشارکت در خرید
تأمین شده
53 سهم
میزان نیاز
10,000 سهم
همراه می‌شوم