مشارکت در خرید دستگاه یخ ساز صنعتی
مشارکت در خرید دستگاه یخ ساز صنعتی
مشارکت در خرید

با مشارکت شما خادمان حضرت سید شهدا این مبلغ هزینه خواهد شد برای خرید دوستگاه یخ ساز 500 کیلیویی

تأمین شده
28 سهم
میزان نیاز
5,000 سهم
همراه می‌شوم