مشارکت در خرید دستگاه تسویه آب موکب
مشارکت در خرید دستگاه تسویه آب موکب
مشارکت در خرید
تأمین شده
160 سهم
میزان نیاز
5,000 سهم
همراه می‌شوم