مشارکت در خرید هواکش صنعتی برای موکب
مشارکت در خرید هواکش صنعتی برای موکب
مشارکت در خرید
تأمین شده
8 سهم
میزان نیاز
2,000 سهم
همراه می‌شوم