مشارکت در تامین سوله موکب
مشارکت در تامین سوله موکب
مشارکت در خرید
تأمین شده
394 سهم
میزان نیاز
60,000 سهم
همراه می‌شوم