مشارکت در خرید گوشت مرغ و قرمز موکب
مشارکت در خرید گوشت مرغ و قرمز موکب
مشارکت در خرید
تأمین شده
243 سهم
میزان نیاز
6,000 سهم
همراه می‌شوم