مشارکت در خرید ظروف یکبار مصرف مورد نیاز موکب
مشارکت در خرید ظروف یکبار مصرف مورد نیاز موکب
مشارکت در خرید
تأمین شده
57 سهم
میزان نیاز
20,000 سهم
همراه می‌شوم