برنج
برنج
برنج

تعداد 6 هزار سهم برای تهیه یک تن برنج ایرانی در نظر گفته شده است

تأمین شده
275 کیلو
میزان نیاز
1,000 کیلو
همراه می‌شوم